Неизвестен
презентация

Дэйвла дэ тэ пашував мэ Тутэ

Неизвестен

Неизвестен - Дэйвла дэ тэ пашував мэ Тутэ

Дэйвла дэ тэ пашував мэ Тутэ

Обзор Презентация

1 куплет: 
Дэйвла дэ тэ пашував мэ Тутэ
Андэ мури жизня
Годь кана пгаарэс авла мангэ
Тут мэ тэ акгарав.

Припев:
О баарэ Дэйвла амэн са Тиире гам
Ту ваш мангэ
Муулял по трушул
Тай дял амэн жизня.

2 куплет:
На дууру мандар баарэ Дэйвла
Опрэ мангав Тут мэ
Кэ тэ жьейтар мандар ту Дэйвла
Мури лош хасавла.

3 куплет:
Гаала дась Тукэ баарэ Дэйвла
Кай на муклял амэн
Андэ бида галас амэнца
Кристушурункона