Неизвестен
презентация

Дэйвла содывар андэ жизня

Неизвестен

Неизвестен - Дэйвла содывар андэ жизня

Дэйвла содывар андэ жизня

Обзор Презентация

Fm             C            Fm
Дэйвла, содыварь андэ жизня,
Fm C
Тьё сунто вас гас пэ мандэ.
C C7
Катго мэрипо аври лял ман
C C7 Fm
Мэ прээ куч гом, Дэйвла Тукэ.

Esm F7
Мэ дыкглём сар жьялтар э бида,
F Bbm
Но мэ нагатяровс состар.
Bbm Fm
Мэ нагатяровс Тут, Дэйвла
Bbm7 C
Состар гом Тукэ, айсо куч.

Fm Cis Es As
Дэйвла, состарь сокэрдём мэ-англа Тутэ,
Fm Bbm C Fm
Мэ нырдэмлий Тьё лашьипо.
Fm Cis Es As
Мэ накэрдём лашьипо англа Тутэ,
Fm Bbm C Fm
Мэ бутывар дукгадём Тье рааны.

2 куплет
Дэйвла, Тьё любовь прээ баарой,
Тиирэ любовис най агор.
Мэ набирий тэ дав пэрдал
Тииро прээ бут лашьипо.
Кана прээ пгарес ги мангэ,
Андэ муро йилэто.
Чак Ту Йек шэгитынэс мангэ
Ту дэс ман Тиири сунто зор.

3 куплет
Мури жизня тэ-авла ко-агор,
Дэйвла, мэ вы-акор на-даров.
Со Ту шьэй - пэ мандэ, Дэйвла
Туга мэ пэрдал лыгров.
Чак Туга гом мэ зурало,
Ту гал муро сунто Дэл.
Ваш мангэ Ту сэнвэдындял,
Туга-авов андо чэйри.